Regulamin zakupów

I. Składanie zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie przez formularz w serwisie internetowym Księgarni.
 2. Złożenie zamówienia w Księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę stanowi zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia, gdy rzetelność Kupującego wzbudza uzasadnione obawy, w szczególności Kupujący zalega z płatnościami za poprzednie zakupy. W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wstrzymana.

 

II Zmiana zamówienia

 1. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu w ciągu 24 godzin lub anulować zamówienie tylko po e-mailowym (adres e-mail: marketing@wuwr.com.pl) uzgodnieniu ze Sprzedawcą pod warunkiem, że zamówienie nie zostało wysłane do Kupującego. Postanowienie to nie narusza uprawnień Kupującego, określonych w rozdziale VII poniżej.

 

III. Realizacja zamówienia i dostaw

 1. Sprzedawca zrealizuje zamówienie pod warunkiem, że towar ujęty w bazie danych towarów Księgarni jest dostępny w Magazynie Głównym.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar stał się niedostępny po złożeniu zamówienia, drogą mailową zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego.

 3. W przypadku niedostępności części towarów z danego zamówienia Sprzedawca informuje drogą mailową Kupującego o zaistniałej sytuacji. Kupujący ma 2 dni robocze na podjęcie decyzji co do dalszej realizacji pozostałej części zamówienia i informuje o tym Sprzedawcę. Po tym czasie w przypadku braku dyspozycji ze strony Kupującego zamówienie zostaje anulowane.

 4. Realizacja zamówienia wiąże się z wystawieniem potwierdzenia zakupu, którym jest paragon.

 5. Czas dostawy zamówienia na terenie Polski wynosi:

  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy (deklarowany przez Pocztę Polską):

   • przesyłka Kurierem 24: 1 dzień roboczy,

   • przesyłka Kurierem 48: 2 dni robocze,

  • Firma kurierska- deklarowany czas dostawy:

   • 1 dzień roboczy

 1. Czas dostawy zamówienia na terenie Unii Europejskiej:
  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy (deklarowany przez Pocztę Polską):

    • przesyłka ekonomiczna: 10 dni roboczych,

 1. Czas dostawy zamówienia poza teren Unii Europejskiej:

  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy (deklarowany przez Pocztę Polską):

    • przesyłka ekonomiczna: 2 - 6 tygodni,

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane nieprecyzyjnie podanym adresem przez Kupującego.

 2. Zamówiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w zależności od wyboru Kupującego.

 3. W przypadku dostarczenia towaru przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest zbadania przy odbiorze czy przesyłka nie posiada braków ilościowych lub uszkodzeń.

 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności osoby dostarczającej towar protokół zawierający opis braków lub uszkodzenia. Ewentualne reklamacje Sprzedawca uwzględni po przedstawieniu przez Kupującego ww. protokołu.

 

IV. Ceny towarów

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym cła i podatek VAT.

 2. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena towarów w bazie towarów widoczna w serwisie internetowym Księgarni w chwili generowania – składania zamówienia.

 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 4. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

 5. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny towaru i kosztu przesyłki (w zależności od przewidzianej przez Sprzedawcę i wybranej przez Kupującego formy dostarczenia).

 6. Koszty przesyłek wynoszą odpowiednio:

  • Poczta Polska:

   • Kurier 48 – przedpłata: 12,50 zł;

   • Kurier 48 – pobranie: 17,50 zł;

   • Kurier Ekspres 24 – przedpłata: 19,00 zł;

   • Kurier Ekspres 24 – pobranie: 24,00 zł.

  • Firma kurierska FedEx:

   • przedpłata – 16,00 zł;

   • pobranie – 20,00 zł.

 1. Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

 2. Przy wartości zamówienia od 150 zł (włącznie) koszty przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca bez względu na wybór przewoźnika.

 

V. Sposób płatności

 1. Księgarnia internetowa proponuje Kupującemu następujące formy płatności:

  • płatność kartą kredytową (VISA, Master Card)

  • płatność przy odbiorze (za zaliczeniem pocztowym)

  • płatności.pl

 1. Przy formach płatności: karta kredytowa, płatności.pl zamówienie zostanie przesłane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Jeśli zamówienie do 4 dni roboczych licząc od mailowej informacji z podaną kwotą do wpłaty nie zostanie opłacone, zostanie anulowane.

 

 

VI. Gwarancja i rozpatrywanie reklamacji

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  • wad fabrycznych,

  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu – zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9 rozdz. VI Regulaminu,

  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący informuje Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (adres:marketing@wuwr.com.pl) o zaistniałej sytuacji, zamieszczając w e-mailu opis wady lub powód zwrotu. Wadliwy towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 15, z dopiskiem „Dział Handlowy”. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć potwierdzenie zakupu i opis reklamacji.

 2. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

 3. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi tymczasowo Kupujący.

 4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.

 5. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, wadliwy towar zostanie wymieniony na towar pozbawiony wad. Wszelkie koszty, w tym koszty jakie poniósł Kupujący przysyłając wadliwy towar, ponosi Sprzedawca, pod warunkiem, że kwota poniesionego przez Kupującego zwrotu jasno wynika z nominałów przyklejonych znaczków lub z listu przewozowego. Wyżej wymienione koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku bezzasadnej reklamacji, towar jest odsyłany na koszt Kupującego.

 6. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego towaru na taki sam towar (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru (uwzględniając ewentualne różnice w cenie).

 7. Podstawą do reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Księgarni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

 8. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone indywidualnie z Kupującym.

 

 

Obowiązek Informacyjny

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WUWR:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. plac Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław, NIP: 8971066307 REGON: 93081260800000, Zarejestrowany w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000184833. tel 71 375 28 85, email: biuro@wuwr.com.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WUWR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

 • dla celów prowadzenia badań jakości obsługi — podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem WUWR jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana dodatkowa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

 • w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem WUWR jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

 • w celu kierowania do Pani/Pana przez WUWR treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/ MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WUWR polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).

 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),

 • podmiotom świadczącym na rzecz WUWR usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

 • operatorom pocztowym i kurierom,

 • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności.

 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych Fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WUWR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WUWR prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych przez WUWR polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych Pani/Pana informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zachowań oraz zainteresowań.

 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, WUWR prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

 

12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WUWR w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez WUWR jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter