Wskazówki techniczne

PRZYGOTOWANIE MASZYNOPISU

Tekst

 1. Kompletny materiał musi zawierać wszystkie strony książki, w tym także: indeksy, streszczenia, wykaz skrótów, spis treści, tabel i ilustracji wraz z ich wydrukami lub odbitkami kserograficznymi, a także podpisy pod ilustracje.
 2. Wszystkie strony maszynopisu powinny być ponumerowane w sposób ciągły.
 3. Każdy nośnik elektroniczny (lub załącznik poczty) należy opisać – tytuł dzieła, autor, tytuł rozdziału/artykułu, nazwa pliku i jego rozszerzenie.
 4. Sposób nazwania plików elektronicznych: artykuł każdego autora trzeba zapisać w osobnym pliku. Plik powinien być nazwany czytelnie – zawierać nazwisko autora (lub jego fragment), np. kowalski.doc, nowak.doc.
 5. Teksty mogą być pakowane za pomocą odpowiednich programów (ZIP, RAR).
 6. Teksty powinny być zapisane w edytorze tekstowym PC Word (wszystkie wersje).
 7. W wypadku niestandardowego kodowania polskich znaków lub użycia w edytorze nietypowych krojów należy dołączyć pliki fontów (*.TTF) i odpowiednie tablice kodowe.
 8. Dostarczone nośniki powinny być sprawdzone programem antywirusowym i zabezpieczone przed zapisem.
 9. Nośniki elektroniczne należy dostarczać w odpowiednim opakowaniu wysyłkowym (twarde oprawy kartonowe i specjalne koperty).

 

Materiał ilustracyjny

 1. Ilustracje do reprodukcji powinny odpowiadać następującym warunkom technicznym:

a) muszą być dobre jakościowo: odpowiednie zaczernienie i ostrość szczegółów, a w wypadku reprodukcji barwnych – prawidłowy balans i nasycenie barw;

b) materiał ilustracyjny, który ma być reprodukowany z materiałów drukowanych, musi być dostarczony w oryginale (książka, broszura lub inna forma druku);

c) ilustracje kreskowe (rysunki, wykresy, diagramy itd.) powinny być wykonane w formacie nieprzekraczającym wymiarów: szerokość 20 cm, wysokość 28 cm.

 1. Ilustracje dostarczone w formie elektronicznej powinny być zapisane w oddzielnym folderze i odpowiadać następującym warunkom technicznym:

a) ilustracje kreskowe powinny być zapisane jako pliki otwarte, czyli CDR, AI lub EPS, nie należy takich ilustracji zapisywać jako TIF, JPG lub XLS;

b) zdjęcia półtonowe (fotografie) należy zapisywać jako: TIF, JPG, EPS, PCX w skali 1:1, z rozdzielczością 300 dpi, bez kompresji lub z minimalną kompresją; ilustracje kolorowe jako RGB lub CMYK.

 1. Materiał ilustracyjny, który w procesie reprodukcji ma być kadrowany, powinien być dostarczony z wglądówką, z wyraźnie zaznaczonym kadrem.
 2. Każda ilustracja lub wglądówka powinna być na odwrocie opisana – tytuł publikacji, autor, numer ilustracji, źródło jej pochodzenia, ewentualnie nazwisko autora ilustracji lub fotografa.
 3. W wypadku gdy ilustracja ma być wmontowana w tekst główny publikacji, oprócz pliku tekstowego i plików z materiałem ilustracyjnym należy dostarczyć plik z materiałem ilustracyjnym wstawionym w odpowiednie miejsca – w charakterze makiety.
 4. Do reprodukcji nie należy używać materiału ilustracyjnego kopiowanego 
 5. z internetu oraz odbitek kserograficznych.
 6. Dostarczenie do Wydawnictwa cennych oryginałów, unikatowych zdjęć lub dokumentów odbywa się w sposób umówiony bezpośrednio z autorem.

 

Informacje niezbędne do pozyskania praw do publikacji ilustracji

 1. Fotografie – dane właściciela sfotografowanego obiektu: nazwa i adres instytucji, a w wypadku osób prywatnych numer telefonu/faksu i adres e-mail.
 2. Grafiki i starodruki – tytuł, data powstania, autor, miejsce przechowywania, numer katalogowy.
 3. Ilustracje z publikacji (książki, czasopisma itd.) – tytuł, autor, wydawnictwo oraz rok wydania lub numer czasopisma, dane dotyczące pochodzenia ilustracji zamieszczone przez wydawcę (agencję fotograficzną, instytucję, np. muzeum, nazwisko fotografa).
 4. Internet – adres strony www.
 5. Fotografie własne – nazwa i adres właściciela obiektów.
 6. Pozwolenie na publikację fotografii nie jest wymagane w wypadku obiektów wolnostojących, należy jednak podać podpis do zamieszczenia pod ilustracją. np. Pomnik F. Chopina + miejsce + data powstania.

 

Szczegółowe zasady przygotowania maszynopisu

 1. Krótkie wyróżnienia pochodzące od autora: spacja.
 2. Wyrazy obcojęzyczne: kursywa.

Tytuły utworów literackich i muzycznych: kursywa.

 1. Krótsze cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie; dłuższe cytaty: tekst na szerokość kolumny, mniejszą czcionką antykwową, bez cudzysłowu.
 2. Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.].
 3. Przypisy i bibliografię (w przypisach inicjał imienia przed nazwiskiem, a w bibliografii po nim) zaleca się sporządzać według wytycznych zawartych w pliku do pobrania Przypisy i bibliografia.
 4. W pracach zbiorowych autorzy powinni zastosować ten sam typ numeracji i wypunktowania (arabskie/rzymskie, kropki/pauzy itp.) – zgodnie z zasadami serii lub życzeniem Redaktora serii.
 5. Jeżeli praca ma zawierać indeksy – wraz z maszynopisem należy dostarczyć tzw. ślepe indeksy (bez numerów stron). Indeks nazwisk powinien zawierać wszystkie nazwiska występujące w pracy (oprócz cytatów i bibliografii) z pełnymi imionami.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter