Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych

Andrzej Betlej, Katarzyna Brzezina, Piotr Oszczanowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3174-5
Liczba stron: 472
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2011
Cena: 48,00 PLN   29,00 PLN  

Książka, która składa się z 34 artykułów, jest próbą monograficznej prezentacji zagadnienia poświęconego sztuce trzech regionów artystycznych – Śląska, Małopolski i Kresów Południowo-Wschodnich w czasach nowożytnych. Jej treścią jest m.in. ukazanie podobieństw i różnic oraz wzajemnych związków i kontaktów artystycznych wspomnianych terenów, w tym funkcjonowania tych samych schematów kompozycyjnych, wzorów, wprowadzania nowych rozwiązań, migracji artystów i dzieł sztuki. Poszczególne artykuły prezentują zagadnienia dotyczące szeroko pojętych związków artystycznych pomiędzy rzeczonymi regionami artystycznymi, choć większość z nich dotyczy tylko jednego z nich. Ponadto na sztukę Śląska i Kresów spojrzano jako na tereny pogranicza kulturowego, a w niektórych przypadkach jako swoistego pomostu łączącego przede wszystkim Małopolskę z odleglejszymi obszarami Europy.

Autorzy zawartych w książce artykułów wielokrotnie zwracają w nich uwagę na związki, jakie w przeszłości łączyły trzy, jakże ważne ośrodki artystyczne i kulturowe. Fakt, iż wspomniane regiony nigdy w tym samym momencie historii nie należały do Rzeczypospolitej, nie pozbawia nas bowiem prawa do podkreślania ich dawnej rangi i znaczenia, odkrywania, a może tylko przypominania relacji, jakie niegdyś miedzy nimi istniały. Leżące na ważnym, europejskim szlaku komunikacyjnym – na Wysokiej Drodze (zw. Drogą Królewską lub Via Regia, czy też Hohe Strasse) – ośrodki miejskie, takie jak Wrocław, Kraków i Lwów (ale także np. Zgorzelec, Legnica, Opole, Tarnów i Rzeszów), przez stulecia łączyła sieć różnorodnych kontaktów, spośród których polityczne, a zwłaszcza handlowe i gospodarcze, były częstokroć efektownie wzmacniane poprzez szeroko pojętą wymianę artystyczną. To właśnie idea Wysokiej Drogi urasta do rangi motywu przewodniego tej publikacji.

 • Wstęp
 • JAN WRABEC, Profesora Zbigniewa Hornunga pomiędzy Lwowem a Wrocławiem przypadki • Professor Zbigniew Hornung: between Lviv and Wrocław
 • KINGA BLASCHKE, Mit „renesansu lubelskiego” w polskiej historii sztuki w latach 50  • XX wieku The myth of the Lublin Renaissance in Polish history of art in the 1950s
 • RENATA SULEWSKA, Konwencja czy indywidualizacja? Uwagi o rzeźbie nagrobnej XVI wieku w Małopolsce i na terenach z nią graniczących • Convention or individualisation? Remarks on 16th century tombstone sculptures in Małopolska and in neighbouring regions
 • MICHAŁ WARDZYŃSKI, ,,Alabastry ruskie”— dzieje eksploatacji i zastosowania w małej architekturze i rzeźbie na Rusi, w Koronie i na Śląsku w XVI wieku • „Ruthenian alabasters.” The history of exploitation and application in architecture and sculptures in 16th century Ruthenia, Poland and Silesia
 • ALEKSANDRA LIPIŃSKA, Dwa niderlandyzmy — wrocławski i lwowski — na przykładzie rzeźby 1550–1625. Pytania i dezyderaty • Two shades of Netherlandism — in Wrocław and Lviv — in the sculpture of the period 1550–1625. Questions and desiderata
 • MICHAŁ KURZEJ,Uwagi o badaniach nad twórczością Jana Pfistera • Remarks concerning research into the work of Johann Pfister
 • PIOTR OSZCZANOWSKI, Wrocławski rodowód artystyczny Jana Pfistera • Johann Pfister’s Wrocław artistic origins
 • JAKUB JAGIEŁŁO, Dzieła Paula Meynera, snycerza z Marienbergu, i jego warsztatu na Dolnym Śląsku • The work of Paul Meyner, wood-carver from Marienberg, and his workshop in Lower Silesia
 • JERZY ŻMUDZIŃSKI, Daleko od Pragi — o malarstwie krakowskim około 1600 roku • Far from Prague or Kraków paintings around 1600
 • KRZYSZTOF J. CZYŻEWSKI, MAREK WALCZAK, Nagrobki popiersiowe biskupów krakowskich • Bust tombstones of Kraków bishops
 • PIOTR GRYGLEWSKI, Na pograniczu dzielnic. Architektura sakralna ziemi wieluńskiej w XVII wieku — wybrane problemy • On the border of regions. Church architecture of the Wieluń region in the 17th century — selected aspects
 • DARIUSZ GALEWSKI, Uwagi na temat mecenatu artystycznego biskupa wrocławskiego i płockiego Karola Ferdynanda Wazy • Some remarks on the artistic patronage of the bishop of Wrocław and Płock, Charles Ferdinand Vasa
 • AGNIESZKA PATAŁA, Siedmiu mędrców z przegrody lektorium dawnej biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu • The Seven Sages from the screen of the former library at the Church of St. Mary Magdalene in Wrocław
 • MARIUSZ SMOLIŃSKI, Carlo Lurago i włoska dominacja artystyczna na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku • Carlo Lurago and the Italian artistic dominance in Silesia in the second half of the 17th century
 • ARTUR KOLBIARZ, Perspektywy badań nad twórczością Johanna Christopha Königa (Königera) • Studying the oeuvre of Johann Christoph König (Königer)
 • ANNA PTAK-GUSIN, Między Śląskiem a Małopolską. Podróże artystyczne Karola Dankwarta • Between Silesia and Małopolska. Karl Dankwart’s artistic journeys
 • ANDRZEJ JÓZEF BARANOWSKI, Architektura sakralna Małopolski i Śląska z przełomu XVII i XVIII wieku • Church architecture in Małopolska and Silesia in the late 17th and early 18th centuries
 • ARKADIUSZ WOJTYŁA, „Ogłos tryumfalny Grobu Chrystusowego” w sztuce zakonu bożogrobców w Małopolsce, na Rusi Koronnej i Śląsku w czasach nowożytnych • The triumphant celebration of Christ’s Sepulchre in the art of the Order of the Holy Sepulchre
 • PIOTR BORUSOWSKI, Dessins Originaux. Osiemnastowieczna kolekcja rysunków w Muzeum Narodowym w Warszawie. Stan i perspektywy badań • Dessins Originaux. An 18th century collection of drawings at the National Museum in Warsaw. State and prospects of research
 • PIOTR KRASNY, Ambona w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do recepcji wzorów berniniowskich w sztuce polskiej około roku 1700 • Th e pulpit in the Church of St. Nicholas in Szczebrzeszyn. The reception of Bernini’s motifs in Polish art around 1700
 • PAWEŁ MIGASIEWICZ, Inspiracje małopolskie i śląskie w twórczości rzeźbiarza Stanisława Wolnowicza • Małopolska and Silesian inspirations in the work of the sculptor Stanisław Wolnowicz
 • URSZULA STĘPIEŃ, Przemiany wnętrza kolegiaty sandomierskiej w pierwszej połowie XVIII wieku w świetle nowo odkrytych archiwaliów • Modifi cations of the Sandomierz Collegiate Church interior in the first half of the 18th century in the light of new archive records
 • JAKUB ADAMSKI, Osiemnastowieczne wyposażenie dawnego kościoła Pijarów w Międzyrzeczu Koreckim na Wołyniu • 18th century interior design of the former Piarist Church in Międzyrzecz Korecki in Volhynia
 • RAFAŁ NESTOROW, Artyści i rzemieślnicy z krajów monarchii habsburskiej w służbie Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej • Artists and craftsmen from the Habsburg Empire countries in the service of Elżbieta Sieniawska née Lubomirska
 • JAKUB SITO, RAFAŁ NESTOROW, Stolarz czy architekt? Przypadek Konrada Kotschenräuttera • A carpenter or an architect? The case of Konrad Kotschenräutter
 • ANDRZEJ BETLEJ, Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie • New sources for the Wiśniowiecki Family Chapel in Lviv
 • AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA, Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Przedmieścia Lubelskiego w Zamościu i twórca jego wyposażenia Ignacy Burczyński • Church of St. Catherine of Alexandria in Przedmieście Lubelskie in Zamość and Ignacy Burczyński, the author of its interior
 • IRENA ROLSKA, Fundacje generała Wilhelma hrabiego Miera (1678–1758) w Wożuczynie • Wożuczyn foundations of Count Wilhelm Mier (1678–1758)
 • TOMASZ NIKLAS, Cudowne wizerunki maryjne w grafi ce Jana Józefa Filipowicza • Miraculous images of the Virgin Mary in Jan Józef Filipowicz’s graphic art
 • BARBARA HRYSZKO, Zeuxis Moravici. Przyczynek do badań nad twórczością Franciszka Ecksteina na Śląsku Opawskim, w Krakowie i we Lwowie • Zeuxis Moravici. On the work of Franz Eckstein in Opava Silesia, Kraków and Lviv
 • MAGDALENA SZYNDLAREWICZ, Gabriel Sławiński — malarz fresków i obrazów. Uwagi wstępne • Gabriel Sławiński — author of frescos and paintings. Introductory remarks
 • ZBIGNIEW MICHALCZYK, Szkicownik i notatnik Andrzeja Radwańskiego. Z badań nad kulturą mieszczaństwa krakowskiego XVIII wieku • Andrzej Radwański’s sketchbook-notebook. Research into the culture of 18th century Kraków bourgeoisie
 • KATARZYNA BRZEZINA-SCHEUERER, Zmiany wystroju barokowych wnętrz kościelnych w latach 1918–1945 na przykładzie wybranych świątyń krakowskich • Interior modifications of Baroque churches between 1918 and 1945 as seen in selected Kraków churches
 • ПЕТРО А. РИЧКОВ, Міжконфесійний трансмoрфізм в сакральній архітектурі Волині • Interdenominational transmorphism in church architecture of Volhynia
 • Ilustracje kolorowe
 • Indeks osób
 • Indeks nazw geograficznych
 • Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter