Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego

Barbara I. Rogowska
ISBN: 978-83-229-3336-7
Liczba stron: 608
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 59,00 PLN   47,00 PLN  
Cena: 29,00 PLN   

Politologiczna monografia z zakresu polityki wyznaniowej odpowiada na pytanie o istotę i uwarunkowania polityki wyznaniowej, zawiera rekonstrukcję mechanizmów decyzyjnych obecnych w polityce wyznaniowej dekady lat 70. XX wieku, obejmującej zarówno instrumentarium instytucjonalne, jak i relacje funkcjonalne. Politykę wyznaniową zaprezentowano na poziomie  ideologicznym, politycznym, praktycznym i operacyjnym służb specjalnych.
To studium politologiczne oparte na oryginalnych źródłach archiwalnych jest podbudowane teoretyczną, semantyczną, teoriopoznawczą i metodologiczną refleksją.
Autorka z powodzeniem wykorzystała przyjęty model badawczy (trójfazowy morfogenetyczny) do analizy organizacji, kierunków, podmiotów i procedur decyzyjnych polityki wyznaniowej. Elementy egzemplifikacyjne odnoszą się do dolnośląskiego case study, będącego wszak częścią centralistycznej polityki kierownictwa PZPR.

 • Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota i założenia polityki wyznaniowej

 • Sposoby definiowania polityki wyznaniowej
 • Historycznie ukształtowane modele polityki wyznaniowej
 • Założenia postępowania badawczego

Rozdział 2. Kierunki polskiej polityki wyznaniowej na przełomie XIX i XX wieku

 • Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe polityki wyznaniowej państw zaborczych
 • Polityka wyznaniowa w II RP
 • Polityka wyznaniowa władz okupacyjnych na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej

Rozdział 3. Polityka wyznaniowa władz PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 70.

 • Specyfika polityki wyznaniowej w systemie politycznym PRL
 • Podmioty i organizacja polityki wyznaniowej w latach 70.
 • Kierunki i organizacja polityki wyznaniowej w latach 70.
 • Procedury podejmowania decyzji w zakresie polityki wyznaniowej

Rozdział 4. Realizacja polityki władz wobec Kościoła rzymskokatolickiego w terenie — przypadek Dolnego Śląska

 • Stosunek władz komunistycznych wobec dolnośląskiego duchowieństwa katolickiego
 • Polityka władz w zakresie budownictwa sakralnego i kościelnego na Dolnym Śląsku
 • Zasady poboru alumnów do wojska
 • Polityka finansowa władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 70.

Rozdział 5. Formy walki ideologicznej władz komunistycznych z Kościołem rzymskokatolickim w latach 70. na przykładzie Dolnego Śląska

 • Polityka laicyzacyjna państwa
 • Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
 • Rozwój obrzędowości świeckiej
 • Polityka władz komunistycznych wobec kultu religijnego

Rozdział 6. Efektywność polityki wyznaniowej władz PRL

 • Transformacja stosunków państwo–Kościół na płaszczyźnie społeczno-politycznej
 • Proces zmian i uwarunkowań cywilizacyjnych w sferze ideacyjnej
 • Prognozowany dyskurs między podmiotami uczestniczącymi w polityce wyznaniowej

Zakończenie
Wykaz ważniejszych skrótów
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter