Visually Impaired Learners and Selected Correlates of Their Foreign Language Achievement

Małgorzata Jedynak
ISBN: 978-83-229-3503-3
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 40,00 PLN   

Monografia z zakresu tyfloglottodydaktyki dotyczy nabywania języka obcego przez osoby niewidome i niedowidzące. Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w europejską politykę językową skierowaną do osób z deficytem wzroku. W tej części szczegółowo omówiono najważniejsze programy i projekty unijne mające na celu promowanie uczenia się i/lub nauczania języka obcego. Rozdział drugi pokazuje, jaki wpływ ma ubytek wzroku na różne, powiązane z sobą aspekty rozwoju, to znaczy rozwój kognitywny, motoryczny, społeczno-emocjonalny oraz językowy. W tej części omówiono także, w jaki sposób niewidome dzieci nabywają różne aspekty swojego rodzimego języka, takie jak fonologia, leksyka, składnia czy pragmatyka, oraz jak wpływa to na uczenie się języka obcego i funkcjonowanie ucznia niewidomego lub niedowidzącego w klasie językowej. W rozdziale tym zostały również omówione czynniki, które korelują z osiągnięciami w języku obcym, takie jak dostosowanie kształcenia językowego do potrzeb uczniów niedowidzących i niewidomych, szkolenie nauczycieli języka obcego oraz korelaty afektywne. Rozdział trzeci pogłębia wiedzę na temat wybranych czynników afektywnych, przedstawiając wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę. Badanie miało na celu ustalenie związku między wybranymi korelatami psychologicznymi (kompetencją radzenia sobie, autonomią, poczuciem umiejscowienia kontroli) oraz osiągnięciami badanej grupy w zakresie języka angielskiego.

Acknowledgements
INTRODUCTION
0.1. Purpose of the book
0.2. The contents of the book
0.3. Key concepts and terminology
PART ONE. THEORETICAL CONSIDERATIONS
CHAPTER 1. Foreign language education in the European Union and visual impairment
1.1. Introduction
1.2. Legal and policy context
1.2.1. Special needs education
1.2.2. Education of the visually impaired
1.2.3. Language education of the visually impaired
1.3. The European Union initiatives
1.3.1. Pedagogy and Language Learning for Blind and Partially Sighted Adults in Europe
1.3.2. Eurochance
1.3.3. Listen and Touch
1.3.4. Accessible Language Learning for Visually Impaired People
1.3.5. Per Linguas Mundi ad Laborem
1.3.6. European Language Portfolio for the Blind and Visually Impaired
1.3.7. LangSEN Project
1.4. Summary
1.5. Commentary
CHAPTER 2. The visually impaired as language learners: Selected issues
2.1. Introduction
2.2. Learning theory
2.2.1. Visual impairment affect on learning
2.2.2. Role of vision
2.2.2.1. Cognitive development
2.2.2.2. Motor development
2.2.2.3. Social-emotional development
2.2.2.4. Language development
2.2.2.4.1. Input
2.2.2.4.2. Echolalia
2.2.2.4.3. Verbalism
2.2.3. Sensory compensation in learning
2.2.4. Neurological considerations
2.3. Insights from first language acquisition — implications for foreign language teaching
2.3.1. Phonological development
2.3.1.1. Sound perception
2.3.1.2. Sound production
2.3.2. Lexical development
2.3.2.1. Deictic and locational terms
2.3.2.2. Personal pronouns
2.3.2.3. Understanding concepts
2.3.2.4. Prototypical representations
2.3.2.5. Morphology
2.3.3. Syntax
2.3.4. Pragmatics
2.4. The visually impaired in foreign language classroom
2.4.1. Holistic education
2.4.2. Review of literature
2.4.2.1. Language programmes and teaching approaches
2.4.2.2. Language learning strategies
2.4.2.3. Cooperative learning
2.4.2.4. Instructional tactile materials
2.4.3. Correlates of foreign language achievement
2.4.3.1. Tailoring language education
2.4.3.1.1. Special didactic devices
2.4.3.1.2. Material adaptation
2.4.3.1.3. Individualised plans and curriculum
2.4.3.2. Language teachers
2.4.3.3. Affective factors
2.4.3.3.1. Self-esteem
2.4.3.3.2. Self-efficacy
2.4.3.3.3. Anxiety
2.4.3.3.4. Empathy
2.4.3.3.5. Motivation
2.4.3.3.6. Attribution and locus of control
2.4.3.3.7. Coping competence
2.4.3.3.8. Learner autonomy
2.5. Summary
2.6. Commentary
PART TWO. EMPIRICAL PART
CHAPTER 3. Research: Selected affective factors and FL attainment of visually impaired learners
3.1. Introduction
3.2. Rationale for the study
3.3. Methodological considerations
3.4. Pre-empirical stage
3.4.1. Research ethics
3.4.2. Demarcation of the research
3.4.3. Problem identifi cation
3.5. Empirical stage
3.5.1. Statement of the problem
3.5.2. Research objectives
3.5.3. Research questions and hypotheses
3.5.4. Conceptual framework
3.5.5. Research design
3.5.5.1. Operationalisation of variables
3.5.5.2. Methodology
3.5.5.3. Procedure and materials
3.5.5.4. Subject screening procedure
3.5.5.5. Research participants
3.5.5.6. Setting
3.5.6. Pilot study
3.5.7. Data analysis, presentation and interpretation
3.5.7.1. Coping Competence Questionnaire results
3.5.7.2. Autonomy Scale results
3.5.7.3. Locus of control questionnaire results
3.5.7.4. Achievement test results
3.5.7.5. CCQ–AT correlation results
3.5.7.6. AS–AT correlation results
3.5.7.7. LOC–AT correlation results
3.5.7.8. Interview results
3.5.8. Conclusions
3.5.9. Research limitations
3.5.10. Psychotherapy-based FL Teaching Model — researcher’s proposal
3.5.11. Research implications
3.5.11.1. Language teachers
3.5.11.2. Decision makers
3.5.11.3. Family
3.6. Further research
3.7. Summary
3.8. Commentary
FINAL THOUGHTS
Glossary of terms
Appendices
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 5
Appendix 6
Appendix 7
Appendix 8
Appendix 9
Appendix 10
Abbreviation glossary
References
Index of names
List of tables
List of figures

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter