Oblicza Komunikacji 8. Wojna — język — pamięć

Helena Sojka-Masztalerz, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   15,00 PLN  

„Wojna — język — pamięć” to najnowszy tom interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Oblicza Komunikacji”. W całości poświęcony jest analizie zjawiska wojny w języku, kulturze i pamięci społecznej. Czytelnicy znajdą tu artykuły ukazujące problematykę konfliktów zbrojnych w różnych perspektywach badawczych. Pojawiają się przede wszystkim analizy semantyczno-leksykalne — zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne — słownictwa motywowanego odniesieniami do wydarzeń wojennych. W kolejnej grupie tekstów autorzy zastanawiają się, w jaki sposób wojna utrwaliła się w tekstach kultury oraz w pamięci społecznej. Badacze omawiają narracje o wojnie zawarte w tekstach diarystycznych, kronikarskich, pamiętnikarskich, jak i w tekstach kultury pochodzących z różnych epok (np. w polemice religijnej, w relacjach z wypraw wojennych czy we wspomnieniach dyplomatów). Ukazane zostały również formy wykorzystania narracji o wojnie na użytek propagandy politycznej czy edukacji szkolnej (na przykładzie analizy kroniki szkolnej czy podręczników do historii). Tom zawiera rozprawy teoretyczne oraz analizy i studia przypadków. Przedmiotem opisu 11 tematycznie dobranych artykułów są różne teksty i gatunki oraz różne dyskursy — od prywatnych po publiczne.

Rozprawy

 • JAN MIODEK, Wojna w języku
 • BEATA KACZMARCZYK, Kolokacje leksemu wojna w dziejach języka polskiego. Analiza semantyczna
 • JAN KAMIENIECKI, Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesna­sto- i siedemnastowiecznych autorów
 • OŁEKSANDR HADOMSKYJ, Polacy na Krymie w latach dwudziestych i trzy­dziestych XX wieku
 • OЛEKCAНДP ГAДOMCЬKИЙ, Пoляки в Kpимy y 20–30 poки XX cтoлiття
 • IGOR BORKOWSKI, Kronika szkolna — specyficzne narzędzie kształtowania obrazu wojny i żołnierza
 • GRZEGORZ RUDZIŃSKI, Statystyka pojęć z kręgu znaczeniowego wojny w edu­kacyjnych materiałach pomocniczych dla maturzystów

Analizy i studia przypadków

 • TOMASZ ŚLĘCZKA, Kazimierz Sarnecki o wojnie. Relacje magnackiego rezy­denta z lat 1691–1696
 • ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, Obraz wojny w dawnym dyskursie dy­daktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako ob­cego Nicolausa Volckmara)
 • SYLWIA WÓJTOWICZ, Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętni­karskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia
 • LUDMYŁA MARCZUK, Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym
 • AGNIESZKA SZUREK, Centrum i peryferie w „oddolnych” narracjach wojen­nych z przedmieść Warszawy

Recenzje i omówienia

 • MAŁGORZATA MŁYNARSKA [rec.], Tomasz Smereka, Rozumienie przekazów językowych i jego zaburzenia

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter