W kręgu społecznych wyzwań współczesności

Zbigniew Kurcz (red.)
ISBN: 978-83-229-3662-7
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Teksty zamieszczone w niniejszej publikacji sytuują się we współczesnej dyskusji o roli socjologii jako dyscypliny podejmującej wyzwania współczesności. Największym z nich jest zapewne życie w okresie przełomu cywilizacyjnego oraz związana z tym kwestia otwarcia socjologii na problemy cywilizacji. Kolejne wyzwania na progu XXI wieku zdynamizowały zainteresowanie bezpieczeństwem sięgającym coraz nowszych obszarów rzeczywistości — za tym zainteresowaniem nie nadąża jednakże refleksja nad fenomenem bezpieczeństwa ani nad sposobami jego zapewnienia. W kontekście bezpieczeństwa zgłoszono również pytanie o rolę wartości poznawczych w naukach społecznych.
W świetle wyzwań należy też postrzegać rozważania poświęcone ekonomii społecznej, która nie odnotowuje spektakularnych sukcesów, choć w tym wypadku poznajemy przyczyny niemocy — centra usług społecznych funkcjonują w oderwaniu od adresatów tych usług. W wyzwania współczesności wpisuje się ponadto pytanie o przyczyny ewolucji pokolenia baby boomers — dlaczego uczestnicy rewolty lat sześćdziesiątych XX wieku i piewcy nowej kultury stają się z czasem krytyczni wobec uruchomionego przez siebie świata wartości?
Kolejne wyzwania omówione w publikacji bliższe są metodologii. Co możemy uzyskać za sprawą socjologii wielkich struktur społecznych, w jakim zakresie i stopniu pozwala ona łączyć rozważania nad położeniem wybranych społeczeństw ze zjawiskami i aktorami megapoziomu? Czy jest jeszcze miejsce na nowe subdyscypliny socjologii, kiedy szczegółowa nauka ma szansę na akredytację w świecie uczonych? Co wyróżnia portret socjologiczny i na czym powinni koncentrować uwagę badacze sięgający po tę kategorię analizy?

 • Profesor Zdzisław Zagórski — nota biograficzna
 • Wykaz publikacji naukowych profesora Zdzisława Zagórskiego
 • Wypromowani doktorzy i tytuły ich rozpraw
 • Profesor Zdzisław Zagórski w życiu zawodowym i prywatnym
 • Tabula gratulatoria

Artykuły

 • Słowo wstępne
 • Krzysztof Wielecki, Cywilizacja — problemy definicyjne
 • Adam Mrozowicki, Piotr Pieńkowski, W poszukiwaniu podmiotowości — wokół socjologii wielkich struktur społecznych Zdzisława Zagórskiego
 • Mariusz Miszkiel, Tadeusz Popławski, Janusowe oblicze ekonomii społecznej
 • Włodzimierz Chojnacki, Walka o świat wartości humanistycznych wyzwaniem poznawczym dla nauk społecznych
 • Marian Cieślarczyk, Rozważania o bezpieczeństwie w perspektywie systemowej i wielodyscyplinarnej
 • Wiesław Wątroba, Baby boomers — pokolenie zaproszone na ucztę bogów
 • Jan Maciejewski, Socjologia grup dyspozycyjnych — narodziny i rozwój subdyscypliny
 • Zbigniew Kurcz, Szkic do portretu socjologa — profesor Zdzisław Zagórski

Noty o Autorach

 

 

Contents

 

 • Professor Zdzisław Zagórski — biographical information
 • Professor Zdzisław Zagórskiʼs publications list
 • Supervised PhD candidates and the titles of their dissertations
 • Professor Zdzisław Zagórskiʼs proffessional and private life
 • Tabula gratulatoria

Articles

 • Introduction
 • Krzysztof Wielecki, Civilization — definitional problems
 • Adam Mrozowicki, Piotr Pieńkowski, In search for agency: On Zdzisław Zagórski’s sociology of large social structures
 • Mariusz Miszkiel, Tadeusz Popławski, The Janus-faced nature of the social economy
 • Włodzimierz Chojnacki, The struggle for the world of humanistic values: A cognitive challenge for the social sciences
 • Marian Cieślarczyk, Safety considerations in a systemic and multidisciplinary perspective
 • Wiesław Wątroba, Baby boomers — the generation invited to the feast of the gods
 • Jan Maciejewski, Sociology of dispositional groups — origin and development
 • Zbigniew Kurcz, Contribution to the sociological portrait — Professor Zdzisław Zagórski

Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter