Slavica Wratislaviensia CLXXI. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład

Michał Sarnowski, Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 45,00 PLN   

„Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich” 10. Opis. Konfrontacja. Przekład zawiera 14 artykułów językoznawczych dotyczących szeroko rozumianej problematyki slawistycznej. Wśród autorów znajdują się zarówno uczeni o niekwestionowanych osiągnięciach naukowych, jak i młodzi, ale mogący się już pochwalić ciekawym dorobkiem publikacyjnym, badacze. Atutami publikacji są jej różnorodność tematyczna (przekład, dialekty, językowy obraz świata, terminologia i nazewnictwo specjalistyczne, język mediów, socjolingwistyka) oraz wielojęzyczność — czytelnik znajdzie tu teksty w języku macedońskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Opis. Konfrontacja. Przekład zaciekawi językoznawców, przekładoznawców i wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy o Słowianach i Słowiańszczyźnie.

 • Tatiana Vendina, Диалектное слово: новые направления в его исследовании
 • Aleksander Kiklewicz, Fascination as a communication category on the Internet (with reference to the Russian portal Rambler.ru)
 • Tadeusz Szczerbowski, W poszukiwaniu teorii konotacji z perspektywy tłumacza
 • Jolanta Lubocha-Kruglik, Leksyka specjalistyczna w tekście literackim a kompetencje tłumacza (na materiale polskich przekładów powieści kryminalnych Aleksandry Marininy)
 • Natalya Didenko, Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык
 • Natalia Ananiewa, Nazwy owoców, jagód, grzybów i warzyw w języku rosyjskim i polskim: frazeologia, metaforyka
 • Przemysław Jóźwikiewicz, Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej
 • Bartosz Juszczak, O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach
 • Henryk Jaroszewicz, Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie
 • Danuta Pytel-Pandey, Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca
 • Angelina Pančevska, Двојната определеност во македонскиот јазик
 • Maria Stryszewska, Przymiotniki odrzeczownikowe w powieści Živko Čingo Големата вода i jej przekładzie na język polski
 • Sonja Milenkovska, Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти (врз македонскиот материјал од ОЛА)
 • Nadezhda Sycheva, Концепт „любовь” в паремиологических единицах русского и польского языков
 • Noty o Autorach

 

Contents

 

 • Tatiana Vendina, Dialective word: New directions in its research
 • Aleksander Kiklewicz, Fascination as a communication category on the Internet (with reference to the Russian portal Rambler.ru)
 • Tadeusz Szczerbowski, The search for a theory of connotation from a translator’s perspective
 • Jolanta Lubocha-Kruglik, Specialised lexis in a literary text and translator’s competences (based on Polish translations of Russian crime novels by Alexandra Marinina)
 • Natalya Didenko, Some properties of the Polish translation of the animated film Masha and the Bear
 • Natalia Ananiewa, The names of fruits, berries, mushrooms and vegetables in Russian and Polish: Phraseology, metaphors
 • Przemysław Jóźwikiewicz, Loanwords in the Ukrainian terminology of macrofungi
 • Bartosz Juszczak, Two tendencies in researching urban dialects in Poland and the Czech Republic
 • Henryk Jaroszewicz, The contemporary development of the Silesian ethnolect in comparison with the linguistic processes of emancipation in Europe
 • Danuta Pytel-Pandey, Problems of contemporary language communication. Some comments on building the sender–recipient relationship
 • Angelina Pančevska, Double definiteness in Macedonian
 • Maria Stryszewska, Desubstantive adjectives in the novel Големата вода (Golemata voda) by Zivko Chingo and its translation into Polish
 • Sonja Milenkovska, Motivation for expressions of ʻtadpoleʼ (ʻpolnoglavecʼ) in Macedonian dialects (based on the material from the General Slavic Linguistic Atlas)
 • Nadezhda Sycheva, Concept of “love” in paremiological units of the Russian and Polish languages
 • Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter