Prawo CCCXXVIII. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 39,00 PLN   

Na niniejszy tom składa się trzynaście opracowań z dziejów prawa i ustroju prawnego wybranych państw europejskich. Pierwsze dwa dotyczą problematyki antycznego prawa rzymskiego. Wszystkie pozostałe są poświęcone prawu polskiemu. Przedmiotem zainteresowania ich Autorów stało się średniowieczne prawo książęce, szesnastowieczne prawo karne, dziewiętnastowieczne prawo cywilne Królestwa Polskiego, działalność Komisji Kodyfikacyjnej II RP, regulacja prawnego stosunku Muzułmańskiego Związku Religijnego do państwa w tym czasie oraz polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku i prawo samorządowe z 1938 roku. Tom zamykają trzy opracowania z okresu po 1945 roku. Pierwsze zajmuje się represjami komunistycznymi wobec adwokatury wrocławskiej, natomiast pozostałe dwa funkcjonowaniem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Toruńskiego.

 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, 139 nowela Justyniana I
 • DOBROMIŁA NOWICKA, Pochodzenie a wiarygodność świadka w rzymskich procesach karnych w świetle wybranych mów Cycerona
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Władza książęca na Pomorzu (do Warcisława I)
 • PAWEŁ WIĄZEK, Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588
 • JOANNA MACHUT-KOWALCZYK, Dokumentowanie śledztwa allewiacyjnego (po gradobiciu albo powodzi) w Królestwie Polskim na podstawie akt naczelników powiatu do 1866 roku
 • DOROTA WIŚNIEWSKA, Uwagi nad problemami inkulturacji Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim — wątpliwości na tle art. 530
 • LEONARD GÓRNICKI, Komisja Kodyfikacyjna II RP: pozycja ustrojowa, struktura organizacyjna, podejmowanie decyzji
 • ŁUKASZ BASZAK, Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • ANDRZEJ PASEK, Ewolucja zasady instancyjności w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku
 • MAREK PODKOWSKI, Zmiany polskiego prawa samorządowego w 1938 roku
 • PRZEMYSŁAW PLUTA, Aresztowanie i śledztwo przeciwko adwokatowi Andrzejowi Jochelsonowi jako przykład represji komunistycznych wobec adwokatury wrocławskiej
 • JÓZEF KOREDCZUK, Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956
 • LUCYNA BUDKIEWICZ-SZCZUPAK, Program nauczania prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1962
 • NOTY O AUTORACH
 
***
 
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Die 139. Novelle Justinians I
 • DOBROMIŁA NOWICKA, Herkunft und Glaubwürdigkeit eines Zeugen in römischen Strafprozessen im Lichte ausgewählter Reden Ciceros
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Die herzogliche Macht in Pommern (bis Wartislaw I.)
 • PAWEŁ WIĄZEK, Das Strafrecht in den Verfassungen des Krönungssejm aus dem Jahre 1588
 • JOANNA MACHUT-KOWALCZYK, Dokumentierung einer Untersuchung wegen Steuerermäßigung (nach Hagelschlag oder Überflutung) im Königreich Polen auf Grundlage von Akten der Kreisvorsteher bis 1866
 • DOROTA WIŚNIEWSKA, Bemerkungen zu den Problemen der Inkulturation des Code Napoléon im Königreich Polen — Fragen vor dem Hintergrund des Art. 530
 • LEONARD GÓRNICKI, Die Kodifikationskommission der Zweiten Polnischen Republik: institutionelles System, organisatorische Struktur, Entscheidungen
 • ŁUKASZ BASZAK, Gesetzgebungsverfahren betreffend das Verhältnis des Staates zu der Muslimischen Glaubensgemeinschaft in der Republik Polen
 • ANDRZEJ PASEK, Die Evolution des Grundsatzes des Instanzenzuges in der polnischen Strafprozessordnung aus dem Jahre 1928
 • MAREK PODKOWSKI, Änderungen des polnischen Selbstverwaltungsrechtes von 1938
 • PRZEMYSŁAW PLUTA, Festnahme und Ermittlungen gegen den Rechtsanwalt Andrzej Jochelson als Beispiel der kommunistischen Zwangsmaßregel gegen die Rechtsanwaltschaft in Wrocław
 • JÓZEF KOREDCZUK, Die Geschichte des Lehrstuhls für Politische Ökonomie an der Fakultät für Recht der Universität Wrocław in den Jahren 1945–1956
 • LUCYNA BUDKIEWICZ-SZCZUPAK, Ausbildungsprogramme für Recht an der Juristischen Fakultät der Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń in den Jahren 1945–1962
 • KURZPORTRÄTS DER AUTOREN

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter