Praktyczne znaczenie podstawowych pojęć RODO — wybrane zagadnienia

Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda
ISBN: 978-83-229-3686-3
Liczba stron: 120
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Analiza ma na celu przedstawienie modelowego ujęcia wybranych instytucji RODO. W założeniu ma to służyć stworzeniu możliwości czytelnego ich zdefiniowania, określenia relacji (zależności) między nimi, a ostatecznie konsekwencji ich praktycznego zastosowania (w odniesieniu zarówno do sfery publicznej, jak i przedsiębiorców).  
W opracowaniu autorzy koncentrują się na: zdefiniowaniu głównych „aktorów” procesów przetwarzania, zobowiązanych do stosowania RODO, czyli administratorów, współadministratorów, podmiotów przetwarzających, odbiorców, a także na wskazaniu ich podstawowych obowiązków związanych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych czy też właściwym umocowaniem osób upoważnionych do przetwarzania danych; próbie zdefiniowania i sprecyzowania relacji, do których dochodzi w trakcie przetwarzania, i ról, jakie odgrywają uczestniczące w nich podmioty; zwróceniu uwagi na problem odpowiedniej interpretacji wielu zwrotów niedookreślonych, które zostały użyte w treści RODO, a które powinny być postrzegane jako autonomiczne w odniesieniu do przepisów prawa krajowego.

Wstęp

Rozdział I. Specyfika pojęcia administratora w administracji publicznej

 1. Zagadnienia wstępne

 2. Ewolucja pojęcia administratora w RODO — nowe rozwiązanie czy ciągłość instytucji?

 3. Administrator w gminie — potencjalny zakres podmiotowy

 4. Modelowe podejście do zagadnienia wskazania administratora w gminie

 5. Definicja administratora — podejście alternatywne

Rozdział II. Administrator i współadministrator w sferze prywatnej

 1. Administrator danych

 2. Współadministrator danych

Rozdział III. Powierzenie i podmiot przetwarzający

 1. Powierzenie przetwarzania — zagadnienia wprowadzające

 2. Status podmiotu przetwarzającego i modelowe ujęcie powierzenia

 3. Podmiot odpowiedzialny za realizację usług immanentnie łączących się z przetwarzaniem danych jako podmiot przetwarzający lub współadministrator w rozumieniu RODO

 4. Crossowanie danych osobowych w świetle zasad i standardów ich ochrony

 5. Cel zawarcia umowy współadministrowania w ramach przygotowań do crossowania

 6. Obowiązki informacyjne, w tym realizacja obowiązku informacyjnego jako następstwo zawarcia umowy o współadministrowaniu — zakres i charakter

Rozdział IV. Administrator i współadministratorzy w kontekście możliwości wyznaczenia IOD (DPO)

 1. Administrator a powołanie IOD (DPO) — dopuszczalny układ relacji

  1. Obowiązek i dobrowolność wyznaczenia IOD — uwarunkowania

  2. IOD (DPO) w ramach struktury administratora i poza nią

 2. Status współadministratora a powołanie IOD (DPO) — analiza możliwości na tle wykładni funkcjonalnej i językowej RODO

  1. Zakres regulacji i zagadnień problematycznych

  2. Kwestie szczegółowe


Rozdział V. Pojęcie odbiorcy w ujęciu funkcjonalnym definiującym relewantność stosowania RODO

 1. Założenie podstawowe

 2. Interpretacja definicji odbiorcy

 3. Redefinicja odbiorcy z punktu widzenia relewantności prawnej

 4. Model postępowania klasyfikacyjnego

 5. Strona trzecia

Rozdział VI. Status osoby uprawnionej do przetwarzania. Zasadność wydawania imiennych upoważnień na podstawie art. 29 i 32 ust. 4 RODO

 1. Zagadnienia wprowadzające

 2. Konieczność dookreślenia zakresu upoważnienia uprawniającego osoby i podmioty przetwarzające

 3. Osoba działająca z upoważnienia administratora a imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Rozdział VII. Inspektor ochrony danych a kwestia tak zwanego konfliktu interesów

 1. Wprowadzenie

 2. Rola i znaczenie inspektora ochrony danych z punktu widzenia postanowień RODO

 3. Funkcjonowanie IOD a kwestia konfliktu interesów

 4. Zakres obowiązków inspektora zdefiniowany w RODO

Rozdział VIII. Stosowanie przez administratora zwrotów niedookreślonych w granicach klauzul generalnych na podstawie RODO

 1. Stosowanie zwrotów niedookreślonych w ramach klauzul generalnych

 2. Klauzule generalne w RODO

 3. Interpretacja klauzul generalnych z perspektywy administratora

 4. Analiza wybranych klauzul

  1. Interes publiczny a ważny interes publiczny

  2. Ważny interes handlowy

  3. Żądanie ewidentnie nieuzasadnione i nadmierne

  4. Ustawiczny charakter żądań

  5. Niewspółmiernie duży wysiłek

Zakończenie
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter